zondag 20 oktober 2013

Huisarts en burger hebben recht op een onafhankelijk onderzoek in zaak Nico Tromp (I)

Huisarts Nico Tromp zou volgens de afdeling huisartsgeneeskunde van het AMC (melder/melding) en volgens de IGZ aan het sterfbed van een patiënt niet volgens de richtlijnen van palliatieve zorg hebben gehandeld. Wat is er gebeurd? De bij deze stervenshulp van Nico Tromp aanwezige coassistent stapt na haar begeleider van de afdeling huisartsgeneeskunde van het AMC. Na intern overleg aldaar volgt een melding over de verleende zorg bij de IGZ. De IGZ doet vervolgens melding bij het OM, brengt de naam van de huisarts meteen in de openbaarheid en de IGZ stelt de huisarts op non-actief. Korte tijd later pleegt de huisarts suïcide.

Het is voor alle partijen van belang dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt over de interne besluitvorming om te melden, de melding zelf en de reden van de openbaarmaking van naam en plaats van de praktijk. En waarom de openbaarmaking bij huisartsen nog zonder gerechtelijk vonnis (wel) is toegestaan. Daarnaast zijn er collectieve consequenties voor het palliatief handelen van de beroepsgroep en het onderwijs in het algemeen en voor de individuele huisarts, als arts en opleider, in het bijzonder.  

Met name knaagt het dat het exacte medische handelen bij deze stervende patiënt niet openbaar gemaakt wordt. Medisch handelen als actie op welke specifieke hulpvraag van de overleden patiënt? En kan bij een duidelijke hulpvraag van de patiënt de IGZ dat beleid dan beter toetsen door nu langer te wachten met mededelingen? Een individuele huisarts die aan het sterfbed staat heeft ook geen weken de tijd hoe te handelen bij acute (stervens)nood!

Zo snel als het AMC, de IGZ en het OM in actie kwamen, zo traag en mistig zijn zij alle drie met het doen van mededelingen over deze zaak. Waarom? De overheid wil toch ‘transparantie’? Uit genoemd oogpunt van “privacy”? Terwijl de naam van de huisarts al meteen openbaar is gemaakt? Uit genoemd oogpunt van “zorgvuldigheid”? Terwijl praktijksluiting en inschakeling van het OM al lang is geschiedt? Geen bijster sterke argumenten van de IGZ!

Omdat hier bij palliatie zowel belangen van artsen (belang hulp te geven) als burgers (belang hulp te krijgen) in het geding zijn en de IGZ zelf de duidelijkheid niet verschaft, is daarom snel een onafhankelijk onderzoek geïndiceerd.  Zeker nu de IGZ wel openbaar maakt dat er… “aanwijzingen zijn dat er sprake is van feiten die ver buiten de normale medische praktijk vallen”.

En is het belang van alle nabestaanden ook niet dat er met juist een onafhankelijk onderzoek snel duidelijkheid komt ?

AM