vrijdag 6 september 2013

De GGZ akker is omgeploegd en opnieuw ingezaaid


Per 2014 is de GGZ akker omgeploegd. Er komen drie echelons. Het eerste echelon is de huisarts met de POH-GGZ. Het tweede echelon is de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) met een hoofdrol voor de eerstelijns psycholoog en tot slot is er een derde echelon met de Gespecialiseerde GGZ (GGGZ), welke fungeert als 2e lijn.  Alle voorgenomen veranderingen zijn beschreven op de LHV website, op de website van VWS en in (de verlenging van) het Bestuurlijk Akkoord Toekomst GGZ 2013-2014.

Directe aanleiding voor deze hervorming was het feit dat tussen 2000 en 2007 de GGZ uitgaven gemiddeld met 8% stegen en in 2008 zelfs 12%. Dit werd vooral veroorzaakt door een volumetoename van vooral ambulante contacten. Binnen de zorg heeft de GGZ sector het laatste decennium volgens het RIVM de grootste uitgavengroei doorgemaakt. Dit wordt overigens door de directeur van GGZ Nederland ontkend.

Een van de belangrijkste wijzigingen per 2014 is het verplaatsen van behandelingen van tweede naar de eerste lijn. Net als in de ziekenhuiszorg moet ook in de GGZ de tweede lijn afslanken door zorgverplaatsing naar eerste en nulde lijn. De klinische capaciteit voor psychiatrische patiënten wordt met 30% gereduceerd. Daarnaast moet 20% van de psychiatrische zorg uit de 2e lijn worden overgeheveld naar de eerste lijn.  Door optimalisatie van de basis GGZ levert elke euro die geïnvesteerd  wordt in de eerstelijns GGZ, indien ook behoud van arbeidsproductiviteit wordt meegerekend, een bedrag op van € 4,25 per geïnvesteerde euro. (Bron: Trimbos). Welnu, wie bezwijkt er nu niet voor een dergelijke business case?

Wat betekenen deze veranderingen in de GGZ keten voor de huisarts ? Laat ik de ZINVOL items even langslopen..

Zorgwetgeving: Met alle partijen in de curatieve sector (eerste lijn, ziekenhuizen en GGZ) heeft de minister bestuurlijke akkoorden afgesloten. Wat niet goed is afgedekt, is het feit, dat als de huisarts (veel) werk overneemt er nog steeds een kortingsdreiging is. Want bij substitutie moeten “de uitgaven elders zichtbaar dalen” (onderhandelaarsresultaat punt 11). Het kan niet zo zijn dat huisartsen worden gekort, omdat verzekeraars elders niet goed de zorg inkopen.
 
Inhoud: De zorg voor mensen met psychische klachten is niet alleen een groot deel van het dagelijks werk van de huisarts, huisartsen rekenen het ook tot hun basiszorg. Een kaderarts GGZ noemt deze week in het LHV blad dat 30% van de huisartsenzorg GGZ-klachten betreft. Door de stelselwijziging, waarin de huisarts een centrale positie in de GGZ krijgt, zal het GGZ werk waarschijnlijk toenemen, denkt het NHG. Een indrukwekkende  lijst van GGZ standaarden en LESA’s ondersteunt dit werk. Er zijn voor de huisarts 30(!) screeningsinstrumenten beschikbaar, waarvan de 4DKL, de BDI en five shot test de bekendste zijn. Daarnaast zijn er 5 objectieve criteria die samen in 2014 bepalen in welk echelon de psychische problemen worden behandeld. Deze 5 verwijscriteria bepalen samen de zorgzwaarte en vormen de basis voor een nieuw verwijsmodel. Weliswaar hoeft de huisarts niet zelf een DSM stoornis vast te stellen. Een vermoeden op een stoornis kan al reden zijn te verwijzen naar de GBGGZ, maar als daar geen DSM diagnose wordt gesteld, is er geen aanspraak ZVW in de GBGGZ en wordt de patiënt teruggestuurd naar de huisarts.  Diagnostiek en behandeling van psychische klachten, aanpassingsstoornissen en geïndiceerde preventie worden per 2014 niet meer vergoed via de GBGGZ. Er blijven consultatieve mogelijkheden voor de huisarts, maar de routes erheen en terug gaan nauwkeurig(er) beschreven worden.

Nastreven: Het is opvallend dat grote hervormingen van bovenaf worden opgelegd, zonder motivatiepeiling bij de uitvoerders op de werkvloer. Blijkbaar wordt er bij hulpverleners een intrinsieke motivatie verondersteld om met alle wijzigingen mee te gaan. Waarvoor dank.

Voorwaarden: Als de LHV Ledenraad op 24 september a.s. akkoord gaat met het onderhandelaarsresultaat, is het aan de huisarts en huisartspraktijk zelf om het GGZ basiszorg werk volgens de nieuwe regels uit te voeren of te organiseren. Huisartsen hebben naast de GGZ standaarden geleerd interventies te gebruiken als reattributie, cognitieve gedragstherapie, het beïnvloeden van coping en cognities, PST etc. De factor tijd kan hier een groot probleem worden. Mede omdat de  arbeidstijd van de huisarts nooit een item is aan de onderhandelingstafel. Vanwege de werklast in de GGZ is het als huisarts vanaf eind 2007 mogelijk een praktijkondersteuner als hulpkracht in te zetten, de POH-GGZ.

Organisatie en Logistiek: Hoe gaan huisartsen samenwerken? In de eigen praktijk en eerste lijn? De huisarts moet beseffen dat de GBGGZ ook toegankelijk is via jeugdarts en bedrijfsarts. In het eerste echelon is de huisarts altijd de hoofdbehandelaar. Maar in de GBGGZ en de GGGZ kunnen wel negen beroepsgroepen de hoofdbehandelaar zijn. Er zijn consultatieve mogelijkheden, en dus overlegvormen, voor de huisarts, zoals de psychiater, de psychotherapeut, de klinisch psycholoog en de eerstelijns GZ psycholoog, maar de vraag is of er altijd op afroep consultatie beschikbaar is. Verder kunnen klinisch psychologen en psychotherapeuten zowel in de GBGGZ als in de GGGZ werken. Van de huisarts wordt verwacht dat deze telkens werkt volgens het principe van stepped-care (zo 'licht' als mogelijk en zo 'intensief' als nodig)  en  volgens het principe van matched-care (bij ernstige problematiek meteen vanaf het begin passende zorg). Het hoeft geen verder betoog, dat om met alle deze disciplines goed samen te werken een strakke organisatie met werkafspraken een vereiste is. Afspraken die ook steeds moeten worden bijgesteld.

Samengevat: de GGZ akker is omgeploegd en is voor 2014 opnieuw ingezaaid. En wat wordt de oogst? Voor de huisarts is er werk aan de winkel. Met inzet van POH-GGZ? Daarover morgen in mijn volgende blog.

AM