maandag 24 maart 2014

Het aantal contacten basiszorg tussen 2006 tot en met 2012 steeg met 9,9 % per jaar

Het aantal contacten in de basiszorg van de huisartsgeneeskunde met een rechtmatige declaratie steeg tussen het begin van de ZVW (2006) tot en met 2012 met gemiddeld 9,9% per jaar. Dit blijkt uit cijfers van Vektis. Vektis analyseert al jaren het gebruik en de kosten van de zorg op basis van alle zorgdeclaraties en verzekerdengegevens.

Bron: Vektis: kosten/declaraties huisartsenzorg code 12000 tot en met 12004: periode 2006 - 2013 (dus C, CL, V, VL, T)

Macrokosten 2006  declaraties

                   371.790.102

Macrokosten 2012  declaraties

                   582.632.644

Verschil macrokosten 2006 versus 2012

                   210.842.542   ( + 56,7%)

Stijging macrokosten per jaar (%)

                                 9,5%

Aantal declaraties 2006

                       40.490.586

Aantal declaraties 2012

                       64.538.253

Stijging aantal declaraties 2006 versus 2012

                       24.047.667   ( + 59.4%)

Stijging aantal declaraties per jaar (%)

                               9,9%

Het Vektisbestand over de kosten en declaraties laat tevens zien hoe ingewikkeld een transitie zal zijn van de oude bekostiging met 139 betaaltitels naar een nieuwe bekostiging, gepland in 2015. Deze macrocijfers huisartsenzorg 2006-2012 zijn ook door de NZa gebruikt voor een advies aan het ministerie van VWS (zie bijvoorbeeld in het NZa Advies aan VWS, hfst 1.4 tabel 1.2) .

Informatie over kosten van (huisartsen)zorg kunnen worden verkregen via Vektis of via de zorgcijfersdatabank van toezichthouder CVZ. In de blogs over financiële staat van de huisartsenzorg (blog: 23.01.2014 en blog: 19.09.2013) zijn van deze kostencijfers de verschillen tussen CVZ en Vektis benoemd. Ook zijn aldaar de kostencijfers zelf uitgebreid van commentaar voorzien en gerelateerd aan de Miljoenennota en de afspraken in het onderhandelaarsresultaat.

Macrokosten huisartsenzorg geven inzicht in de huidige verdeling van kosten en vormen de opmaat van invulling van de segmentverdeling in de nieuwe bekostiging huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg. Wie de kaders (het frame) kent, ziet ook de consequenties van herkadering (reframing). Een van de belangrijkste mutaties bij herkadering in de nieuwe bekostiging is het opnieuw invullen van de huidige M&I regeling (13xxx-code). De ambities bij ketenzorg binnen het S2 segment zijn duidelijk in het NZa advies beschreven. Nu Vektis ook nog laat zien dat in de basiszorg tussen 2006 en 2013 het aantal patiëntcontacten met 9,9% per jaar toeneemt, is het duidelijk dat de komende jaren, zeker met een focus op substitutie, moet worden ingezet op gecontroleerde en gemaximeerde groei, praktijkverkleining en praktijkondersteuning.

AM